HƯỚNG DẪN MỚI VỀ QUẢN LÝ CHI PHÍ ĐẦU TƯ

Nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2019/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng (ĐTXD).

Theo đó, Nghị định 68/2019/NĐ-CP quy định một số điểm mới nổi bật trong quản lý chi phí ĐTXD như sau:

– Về phạm vi điều chỉnh:

Sửa đổi phạm vi điều chỉnh “dự toán gói thầu” thành “giá gói thầu” cho đúng với quy định tại Luật Xây dựng 2014 và phù hợp với mục tiêu quản lí chi phí ĐTXD.

– Về đối tượng áp dụng:

Bổ sung đối tượng áp dụng đối với các dự án ĐTXD theo hình thức đối tác công – tư (PPP), do bản chất các dự án PPP là các dự án công và đã được quy định là đối tượng quản lý như dự án vốn nhà nước ở các văn bản pháp luật khác (điểm b khoản 3 Điều 3 Nghị định 59/2015/NĐ-CP).

– Về nguyên tắc quản lý chi phí ĐTXD:

Bổ sung nguyên tắc quản lý chi phí ĐTXD theo hình thức đầu tư của dự án, phương thức thực hiện của dự án; Chi phí ĐTXD phù hợp với kế hoạch thực hiện dự án; mặt bằng giá thị trường tại khu vực xây dựng công trình và biến động giá dự kiến trong quá trình ĐTXD.

– Về nội dung các khoản mục chi phí và các chi phí trong từng khoản mục Tổng mức đầu tư:

  • Chi phí thiết bị: bổ sung chi phí quản lí mua sắm thiết bị công trình của nhà thầu.
  • Bổ sung chi phí quản lý dự án đối với dự án PPP gồm: chi phí quản lý dự án của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, chi phí hoạt động của đơn vị quản lý dự án thuộc cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án và chi phí quản lý dự án của nhà đầu tư.

Nghị định 68/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 01/10/2019 và thay thế Nghị định 32/2015/NĐ-CP.

Nguồn : Tạp chí Xây Dựng

By |2022-06-20T13:50:54+00:00November 16th, 2021|News|

Share This Post With Others!

Title

Go to Top