Project Description

HẠNG MỤC THI CÔNG

– Chống thấm rãnh thu nước đường dốc và tầng hầm hệ thống chống thấm gốc Bitum SikaBit W-15, lớp lót Sikabit 1.

– Chống thấm đáy sàng tầng hầm bằng chất chống thấm gốc Bitum, SikaBit W-15, lớp lót Sikabit 1.

– Chống thấm mái bằng màng chống thấm gốc Polyurethane 1 thành phần, SikaLastic 632R, quét 2 lớp, lớp lót Sikalastic U Primer.

– Chống thấm bồn cây bằng màng chống thấm Polymer Sika Sarnafil G476-15, lớp lót Sarnacol 2152.

Các dự án khác